Hotărâri Consiliul Local Mogoșești

Hotararile adoptate de Consiliul Local Mogoșești in anul 2023

Hotararile adoptate de Consiliul Local Mogoșești in anul 2022

Hotararile adoptate de Consiliul Local Mogoșești in anul 2021:

Hotararile adoptate de Consiliul Local Mogoșești in anul 2020:

HCL nr.1 din 31.01.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada ianuarie-martie 2020

HCL nr.2 din 31.01.2020 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamand de stat de pe raza comunei Mogosesti, Judetul Iasi, in anul scolar 2020-2021

HCL nr.3 din 31.01.2020 privind aprobarea activitatilor de interes local, ce vor fi desfasurate de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2020

HCL nr.4 din 31.01.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetul de stat si valoarea de cofinantare de la bugetul local pentru investitia Reabilitare Scoala Primara Budesti, comuna Mogosesti, Judetul Iasi

HCL nr.5 din 31.01.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , bugetul de stat si valoare de cofinantare de la bugetul local la finalizarea investitiei Modernizare drumuri locale in satele Mogosesti, Manjesti si Budesti.

HCL nr.6 din 31.01.2020 privind aprobarea Regulementului de organizare si functionare a Consiliului Local Mogosesti, Judetul Iasi

HCL nr.7 din 31.01.2020 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020

HCL nr.8 din 31.01.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.33

HCL nr.9 din 31.01.2020 privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II anul 2019

HCL nr.10 din 31.01.2020 privind aprobarea transformarii bunului mobil Autogunoiera MAN TGL 12.180 4x2BB in basculanta (basculare pe spate)

HCL nr.11 din 19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosesti, Judetul Iasi pentru anul 2020

HCL nr.12 din 19.02.2020 privind respingerea documentatiei de dezmembrare a unor imobile apartinand domeniului privat al comunei Mogosesti, modificarea si completarea HCL nr.31 din 30.05.2019 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Mogosesti, Judetul Iasi

HCL nr.13 din 27.02.2020 privind aprobarea atribuirii de denumire pentru Centrul Cultural Multifunctional Mogosesti

HCL nr.14 din 27.02.2020 privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale Mogosesti, in anul 2020

HCL nr.15 din 27.02.2020 privind respingerea documentatiei de dezmembrare a unor imobile apartinand domeniului privat al comunei Mogosesti, respingerea modificarii si completarii HCL nr.31 din 30.05.2019 privind aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Mogosesti, Judetul Iasi

HCL Nr.16 din 31.03.2020 privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia

HCL Nr.17 din 31.03.2020 privind acordarea de mandat special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea si actualizarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS

HCL Nr.18 din 31.03.2020 privind referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.34

HCL Nr.19 din 31.03.2020 privind referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.35

HCL Nr.20 din 31.03.2020 privind punerea la dispozitia proiectului „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI DE APA UZATA DIN JUDETUL IASI IN PERIOADA 2014-2020” a terenului pentru constructia obiectivelor de investitii

HCL Nr.21 din 31.03.2020 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public in domeniul privat al Comunei Mogosesti, judetul Iasi

HCL Nr.22 din 31.03.2020 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unor imobile apartinand domeniului privat al Comunei Mogosesti si modificarea si completarea HCL nr.31 din 30.05.2019 privind aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Comunei Mogosesti, Judetul Iasi

HCL Nr.23 din 30.04.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie 2020

HCL Nr.24 din 30.04.2020 privind modificarea si completarea HCL Nr.6 din 31.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Mogosesti, judetul Iasi

HCL Nr.25 din 30.04.2020 privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mogosesti, judetul Iasi

HCL Nr.26 din 30.04.2020 referitoare la actualizarea/modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.36

HCL Nr.29 din 29.05.2020 privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Mogoșești la cofinantarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastucturii de apa si de apa uzata in judetul Iasi, in perioada 2014-2020

HCL Nr.30 din 28.04.2020 privind aprobarea lucrărilor de racordare la rețeaua de apă a Școlii Profesionale Mogoșești

HCL Nr.31 din 29.05.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Mogoșești în AGA ADIS IAȘI

HCL Nr.32 din 19.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

HCL Nr.33 din 25.06.2020 privind aprobarea Actului Adițional Nr.37 la contractul de delegare nr.48

HCL Nr.34 din 25.06.2020 privind aprobarea începerii investiției (Modernizarea sistemului de iluminat stradal)

HCL Nr.35 din 25.06.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie

HCL Nr.36 din 25.06.2020 privind revocarea HCL Nr. 34 din 25.06.2020

HCL Nr.37 din 24.07.2020 privind privind aprobarea începerii investiției (Modernizarea sistemului de iluminat stradal)

HCL Nr.38 din 24.07.2020 privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL SA pentru perioada 2020-2024

HCL Nr.39 din 31.08.2020 privind modificarea și completarea HCL Nr.28 din 29.05.2020

HCL Nr. 40 din 31.08.2020 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor

HCL Nr.41 din 07.08.2020 privind aprobarea cererilor de atribuire de teren, destinat construcției unei locuințe prop. pers. în cond. legii 15

HCL Nr.42 din 26.10.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2020

HCL Nr.43 din 26.10.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale CL Mogoșești

HCL Nr.44 din 26.10.2020 privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor

HCL Nr.45 din 26.10.2020 privind alegerea vice-primarului Comunei Mogoșești, județul Iași

HCL Nr.46 din 26.10.2020 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul al IV-lea 2020

HCL Nr.47 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentantului CL Mogoșești în Comisia CEAC

HCL Nr.48 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților CL Mogoșești în Consiliile de Administrație ale Școlii Prof. Mogoșești și Școlii Gimz. Hadâmbu

HCL Nr. 49 din 26.11.2020 privind aprobarea valorii totale finale, bugetul de stat și valoarea de cofinanțare de la bugetul local pentru investiția (Reabilitare Școală Primară Budești Com. Mogoșești)

HCL Nr.50 din 26.11.2020 privind completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020

HCL Nr.51 din 08.12.2020 privind aprobarea investiției indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATELE MOGOȘEȘTI, BUDEȘTI, MÂNJEȘTI ȘI HADÂMBU

HCL Nr.52 din 08.12.2020 privind implementarea proiectului CREȘTEREA UTILIZĂRII ECHIPAMENTELOR I.T ÎN CADRUL PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI

HCL Nr.53 din 08.12.2020 privind realizarea investiției AMENAJARE GRUP SANITAR ȘI UTILITĂȚILE AFERENTE LA ȘCOALA PROFESIONALĂ MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI

HCL Nr. 54 privind desemnarea reprezentantului comunei Mogoșești, județul Iași în adunarea generală a membrilor din cadrul AGA Colinele Iașilor

HCL Nr. 55 privind aprobarea suportării din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și achitarea sumei de 6.946,00 lei, cheltuieli de executare în baza titlului executoriu reprezentat de Sentința civilă Nr. 6063/09.06.2004

HCL Nr.56 privind înlocuirea reprezentanților CL Mogoșești în Consiliul de Administrație și Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității CEAC la Școala Profesională Mogoșești

HCL Nr. 58 privind atribuirea în folosință gratuită către RCS & RDS S.A a unui teren în suprafață de 100 m.p în satul Hadâmbu, Jdețul Iași

HCL Nr. 59 privind desemnarea reprezentantului Comunei Mogoșești și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Mogoșești în AGA din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal ARSACIS

HCL Nr. 60 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul al IV-lea 2020

HCL Nr. 61 privind înlocuirea reprezentantului legal al proiectului Construire bază sportivă, împrejmuire, racord electric, racord apă și fosă vidanjabilă, în sat Mogoșești, Comuna Mogoșești, Județul Iași

HCL Nr. 62 privind aprobarea investiției, indicatorilor tehnico-economici, valoarea totală și contribuția proprie pentru investiția Construire Clădire în scopul înființării Centrului Comunitrar Integrat în sat Budești

Hotararile adoptate de Consiliul Local Mogoșești in anul 2019:

 HCL Nr.14 din 28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cardului-legitimatie de parcare gratuita pentru persoanele cu handicap
 HCL Nr.15 din 28.02.2019 privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2019
 HCL Nr.16 din 28.02.2019 privind aprobarea plantarii cu puieti de salcam si impadurirea suprafetei de 20.227 m.p teren in satul Budesti, Comuna Mogosesti, Judetul Iasi in cadrul proiectului ”Planteaza Romania”
 HCL Nr.17 din 28.02.2019 privind implementarea ”Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023” in Comuna Mogosesti, Judetul Iasi
 HCL Nr.18 din 28.03.2019 privind aprobarea finantarii din bugetul local al cheltuielilor pentru servicii si lucrari finantate U.A.T Mogosesti in vederea realizarii obiectivului de investitii ‘Construire Camin Cultural in sat Mogosesti, Judetul Iasi’
 HCL Nr.19 din 28.03.2019 privind stabilirea masurilor privind pasunatul pe anul 2019
 HCL Nr.20 din 28.03.2019 privind construirea Comisiei de ordine publica la nivelul Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
 HCL Nr.21 din 28.03.2019 privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
 HCL Nr.22 din 28.03.2019 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, prin Actul aditional nr.29
 HCL Nr.23 din 28.03.2019 privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018
 HCL Nr.24 din 24.04.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie 2019
 HCL Nr.25 din 24.04.2019 privind aprobarea Planului de paza al Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
 HCL Nr.26 din 24.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosesti, Judetul Iasi pe anul 2019
 HCL Nr.27 din 24.04.2019 privind avizarea modificarii Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si aprobarea modificarilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr.48/2009
 HCL Nr.28 din 24.04.2019 privind revocarea HCL AGA ARSACIS Nr.19 si Nr.20 din 14.06.2018
 HCL Nr.29 din 22.05.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita pe perioada existentei constructiei a suprafetei de 100 m.p teren catre SC. APAVITAL SA Iasi, in vederea amplasarii unei statii hidrofor cu doua pompe
 HCL Nr.30+Anexa din 30.05.2019 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local si situatiile financiare pentru anul 2018
 HCL Nr.31 din 30.05.2019 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local si situatiile financiare pe anul 2018
 HCL Nr.32 din 30.05.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
 HCL Nr.33 din 30.05.2019 privind transformarea unei functii publice vacante de executie si a unui post contractual vacant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
 HCL Nr.34 din 27.06.2019 privind aprobarea implementarii proiectului ”Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale ”COD SMIS 2014+:122607”
 HCL Nr.35 din 27.06.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici si privati la nivelul comunei Mogosesti, Judetul Iasi in perioada 2019-2023
 HCL Nr.36 din 27.06.2019 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.31
 HCL Nr.37 din 27.06.2019 privind aprobarea plantarii cu puieti de salcam si impadurirea a suprafetei de 11.496 m.p teren in Comuna Mogosesti, Judetul Iasi in cadrul proiectului ”Planteaza Romania”
HCL Nr.38 din 26.07.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada iulie-septembrie 2019
 HCL Nr.39+Anexe din 26.07.2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile furnizate de compartimentul de Asistenta Sociala al Primariei Mogosesti, Judetul Iasi
 HCL Nr.40+Anexe din 26.07.2019 privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali semestrul I anual 2019
 HCL Nr.41 din 26.07.2019 privind revocarea HCL Mogosesti, Judetul Iasi Nr.29/2019
 HCL Nr.42 din 26.07.2019 privind modificarea, completarea si abrogarea unor pozitii din HCL Nr.31/30.05.2019 privind aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
 HCL Nr.43 din 26.07.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioara existentei constructiei a suprafetei de 2 m.p teren din domeniul public al Comunei Mogosesti, catre TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, in vederea amplasarii unui cabinet stradal
 HCL Nr.44 din 26.07.2019 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea 2019
 HCL Nr.45 din 26.07.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei a suprafetei de 130 m.p teren catre SC APAVITAL SA Iasi, in vederea amplasarii unor statii hidrofor cu doua pompe
 HCL Nr.46 din 13.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 13.08.2019
 HCL Nr.47 din 13.08.2019 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea 2019
 HCL Nr.48 din 13.08.2019 privind sarbatorirea zilei Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
 HCL Nr.49 din 30.08.2019 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea 2019
 HCL Nr.50 din 30.08.2019 privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
 HCL Nr.51 din 30.08.2019 privind realizarea investitiei ”Amenajare grupuri sanitare si asigurarea cu utilitati a acestora la Scoala primara Nr.2 Mogosesti-Sud
 HCL Nr. 52 din 30.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetul de stat si valoarea de cofinantare de la bugetul local pentru investitia ”Realizare si extindere sisteme alimentare cu apa si statii de tratare a apei, in satele Mogosesti, Budesti, Manjesti si Hadambu, Comuna Mogosesti, Judetul Iasi”
 HCL Nr.53 din 30.08.2019 privind realizarea investitiei ”Reabilitarea, eficientizarea si modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Mogosesti, Judetul Iasi”
 HCL Nr.54 din 27.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetul de stat si valoarea de cofinantare de la bugetul local pentru investitia ”Modernizare drumuri locale in satele Mogosesti, Manjesti si Budesti, DS2757,DS2755,DS249,DS480,DS311,DS2128,DS2316,DS1753,DS2327 etc. in Comuna Mogosesti, Judetul Iasi”
 HCL Nr.55 din 27.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetul de stat si valoarea de cofinantare de la bugetul local pentru investitia ”Reabilitare Scoala primara Budesti, Comuna Mogosesti, Judetul Iasi”
 HCL Nr.56 din 27.09.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Mogosesti, Judetul Iasi, a Autogunoierei MAN TGL 12.180 4x2BB serie sasiu WMAN05ZZ8DY298876
 HCL Nr.57 din 27.09.2019 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea 2019
 HCL Nr.58 din 27.09.2019 privind infiintarea si organizarea SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA MOGOSESTI, serviciu public de interes local, specializat cu personalitate juridica, organizat in subordonarea Consiliului Local Mogosesti, Judetul Iasi
 HCL Nr.59+Anexe din 27.09.2019 privind neacordarea mandatului special reprezentantului UAT Comuna Mogosesti in AGA ADIS Iasi si nu se aproba modificarea tarifului de colectare si transport al deseurilor menajere si similare, nu se aproba modificarea tarifului de colectare si tratare al deseurilor din constructii si demolari si nu se aproba tarifele distincte pentru gestionarea deseurilor din cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Iasi”
 HCL Nr.60 din 27.09.2019 privind aprobarea actualizarii, modificarii si completarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS
 HCL Nr.61 din 27.09.2019 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS
 HCL Nr.62 din 30.10.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie-decembrie 2019
 HCL Nr.63 din 30.10.2019 privind aprobarea infiintarii unui post de asistent social in cadrul compartimentului de asistenta sociala din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
 HCL Nr.64 din 18.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetul de stat si valoarea de cofinantare de la bugetul local pentru investitia ”Reabilitare Scoala Gimnaziala Hadambu Nr.2, sat Hadambu, Comuna Mogosesti, Judetul Iasi
 HCL Nr.65 din 18.11.2019 privind aprobarea acordarii de pachete de Craciun pentru prescolari si elevii claselor I-IV din unitatile de invatamant, familiile aflate in stare de necesitate, persoanele cu dezabilitati, persoanele varstnice si pentru colindatorii Primariei Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
 HCL Nr.66 din 18.11.2018 privind transformarea unui post contractual vacant, din aparul de specialitate al Primarului Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
 HCL Nr.67 din 18.11.2019 privind modificarea si completarea HCL Nr.10 din 30.01.2019 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogosesti, Judetul Iasi

Hotararile adoptate de Consiliul Local Mogoșești in anul 2018:

HCL Nr.1 din 09.01.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-martie 2019
 HCL Nr.2 din 09.01.2019 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2018
 HCL Nr.3 din 30.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetul de stat si valoarea de cofinantare de la bugetul local pentru investitia ”Reabilitare Scoala Primara Budesti, Comuna Mogosesti, Judetul Iasi”
 HCL Nr.4 din 30.01.2019 privind aprobarea bugetului investitiei, valoarea decontata de la bugetul de stat si valoarea decontata de la bugetul local, cofinantare, privind investitia ”Reabilitare Scoala Gimnaziala Manjesti”
 HCL Nr.5 din 30.01.2019 privind aprobarea Programului activitatilor de interes local, ce vor fi desfasurate de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2019
 HCL Nr.6 din 30.01.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei a suprafetei de 100 m.p teren, catre SNTCG TRANSGAZ SA MEDIAS, in vederea amplasarii unor vane si pompe
 HCL Nr.7 din 30.01.2019 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2019
 HCL Nr.8 din 30.01.2019 privind aprobarea procesului verbal de negociere nr.397/21.01.2019 in vederea achizitionarii imobilului ”Sectie mecanizata” compus din cladiri si teren si mandatarea Primarului Com. Mogosesti pentru incheierea contractului
 HCL Nr.9 din 30.01.2019 privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Mogosesti din anul 2018 pentru anul 2019
 HCL Nr.10 din 30.01.2019 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
 HCL Nr.11 din 30.01.2019 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
 HCL Nr. 12 din 28.02.2019 privind transportul public judetean de persoane prin curse regulate la nivelul Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
 HCL Nr.13 din 28.02.2019 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat de pe raza Comunei Mogosesti, Judetul Iasi, in anul scolar 2019-2020
HCL Nr.1 din 30.01.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-martie 2018
 HCL Nr.2 din 30.01.2018 privind ”modernizare drumuri satesti si comunale de interes local in satele Mogosesti si Hadimbu, comuna Mogosesti, judetul Iasi”
 HCL Nr.3 din 30.01.2018 privind ”modernizare drumuri locale in satele Mogosesti, Minjesti, si Budesti, in comuna Mogosesti, judetul Iasi”
 HCL Nr.4 din 30.01.2018 privind ”reabilitare Scoala Gimnaziala Hadimbu, comuna Mogosesti, judetul Iasi”
 HCL Nr.5 din 30.01.2018 privind ”Reabilitare Scoala Primara sat Budesti Comuna Mogosesti, judetul Iasi”
 HCL Nr.6 din 30.01.2018 privind ”Reabilitare Scoala Gimnaziala Minjesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi”
 HCL Nr.7 din 30.01.2018 privind ”Realizare si dotare Centru Cultural Multifunctional in satul Mogosesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi”
 HCL Nr.8 din 30.01.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mogosesti pe anul 2018
 HCL Nr.9 din 30.01.2018 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si personalul contractual din catrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mogosesti, judetul Iasi
 HCL Nr.10 din 30.01.2018 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat de pe raza comunei Mogosesti,. judetul Iasi, in anul scolar 2018-2019
 HCL Nr.11 din 30.01.2018 privind aprobarea Programului activitatilor si actiunilor de interes local, ce vor fi desfasurate de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2018
 HCL Nr.12 din 30.01.2018 privind acordarea ”Diplomei de fidelitate” si plata unui premiu familiilor din Comuna Mogosesti care au implinit 50 ani de casatorie neintrerupta
 HCL Nr.13 din 30.1.2018 privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului serviciuliu de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Iasi
 HCL Nr.14 din 27.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Compartimentul de asistenta sociala de la nivelul Comune Mogosesti, judetul Iasi
 HCL Nr.15 din 27.02.2018 privind aprobarea Studiuliu de oportunitate privind infiintarea Serviciului de iluminat public in comuna Mogosesti, a Regulamentului de organizare si funcionare al Serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini in vederea stabilirii conditiilor sopecifice de desfasurare a serviciului de iluiminat public din Comuna Mogosesti si sabilirea formei de gestiune
 HCL Nr.16 din 27.02.2018 privind cele doua contracte de concesiune, activitati de colectare si transport al deseurilor si operare a statiilor de transfer si a instalatiilor de tratare a deseurilor municipale in judetul Iasi
 HCL Nr.17 din 27.02.2018 privind aprobarea Planului local anual de lucrari pentru persoanele care trebuie sa presteze munca nerumerata in folosul comunitatii ca obligatie stabilita de catre instanta de judecata
 HCL Nr.18 din 27.02.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei a suprtafetei de 200 mp teren catre SC APAVITAL SA Iasi
 HCL Nr.19 din 29.03.2018 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanti
 HCL Nr.20 din 29.03.2018 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pasunilor proprietare privata a comunei Mogosesti, judetul Iasi
 HCL Nr.21 din 29.03.2018 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale furnizate de Compartimentul de asitenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mogosesti, judetul Iasi
 HCL Nr.22 din 29.03.2018 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2018
 HCL Nr.23 din 29.03.2018 referitoare la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009
 HCL Nr.24 din 29.03.2018 referitoare la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009
 HCL Nr.25 din 29.03.2018 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al II-lea 2018
 HCL Nr.26 din 29.03.2018 privind ”Realizare si extindere sisteme de alimentare cu apa si statii de tratare a apei, in satele Mogosesti, Budesti, Minjesti si Hadimbu, comuna Mogosesti, judetul Iasi”
 HCL Nr.27 din 29.03.2018 privind aprobarea achizitionarii unui autovehicul pentru transportul unor produse de uz curent-autoutilitara
 HCL Nr.28 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie 2018
 HCL Nr.29 din 27.04.2018 referitoare la modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare precum si modificarea Contractului de delegare a gestiunii
 HCL Nr.30 din 27.04.2018 privind aprobarea participarii Comunei Mogosesti, judetul Iasi la Programul de finantare WIFI4EU al Comisiei Europene
 HCL Nr.31 din 11.05.2018 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al II-lea 2018
 HCL Nr.32 din 11.05.2018 privind achizitionarea de costume populare pentru membrii formatiilor artistice de la Scoala Profesionala Mogosesti
 HCL Nr.33 din 11.05.2018 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2018
 HCL Nr.34 din 30.05.2018 pentru aprobarea contului anual de executie al bugetului local si situatiile financiare ale Comunei Mogosesti pentru anul 2017
 HCL Nr.35 din 30.05.2018 pentru aprobarea platii taxelor si contriburtiilor catre ISC, ANRSC si Fondul de mediu in anul 2018
 HCL Nr.36 din 30.02.2018 privind modificarea si completarea HCL nr 84. din 20.12.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
 HCL Nr.37 din 30.05.2018 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al II-lea 2018
 HCL Nr.38 din 30.02.2018 referitoare la completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
 HCL Nr.39 din 30.05.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referilor la cererea de ardere a Com. Bozieni-jud. NJeam, la Asociatia Regionala
 HCL nr.40 din 15.06.2018 privind modificarea HCL nr.54/2017
 HCL nr.42 din 27.07.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 2018
 HCL nr.43 din 27.07.2018 privind demisia consilierului local Ailenei Mihail
 HCL nr.44 din 27.07.2018 privind validarea mandatului de consilier local domnului Hristici Constantin
 HCL nr.45 din 27.07.2018 privind acordarea mandatului special AGA ARSACIS
 HCL nr.46 din 27.07.2018 referitor la modificarea si completarea contractului de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009
 HCL nr.47 din 27.07.2018 privind modificarea HCL nr.48 din 25.06.2016
 HCL nr.48 din 09.08.2018 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trim. III 2018
 HCL nr.49 din 30.08.2018 cu privire la aprobarea ” Acordului de cooperare cu Asociatia comunelor din Romania…”
 HCL Nr.50 din 30.08.2018 privind modificarea si completarea anexei VII TAXE SPECIALE din HCL nr. 84 din 20.12.2018
 HCL Nr.51 din 30.08.2018 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea 2018
 HCL Nr.52 din 27.09.2018 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea 2018
 HCL Nr.53 din 26.10.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie-decembrie 2018
 HCL Nr.54 din 26.10.2018 privind aprobarea infiintarii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”PLAIURILE JIJIEI”
 HCL Nr.55 din 26.10.2018 privind aprobarea Statutului si a Actului Costitutiv al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”PLAIURILE JIJIEI”
 HCL Nr.56 din 26.10.2018 privind numirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Mogosesti Iasi, Judetul Iasi
 HCL Nr.57 din 26.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetul de stat si valoarea cofinantare de la bugetul local pentru investitia ”Reabilitare Scoala Gimnaziala Hadimbu nr.2”
 HCL Nr.58 din 26.10.2018 privind numirea Comisiei pentru probleme de aparare si Programul anual de activitate al Comisiei pentru probleme de aparare
 HCL Nr.59 din 26.10.2018 privind aprobarea ”extinderii Acordului de Cooperare incheiar in 21.11.2017 cu Asociatia Comunelor din Romania – Filiala Judeteana Iasi cu un post de responsabil achizitii”
 HCL Nr.60 din 21.11.2018 privind aprobarea valorii totale finale, bugetul de stat si valoarea de cofinantare de la bugetul local pentru investitia ”Consolidare si extindere sediu primarie – birouri in sat Mogosesti, comuna Mogosesti, Judetul Iasi”
 HCL Nr.61 din 21.11.2018 privind aprobarea valorii totale finale, bugetul de stat si valoarea de cofinantare de la bugetul local pentru investitia ”Reabilitare Scoala Gimnaziala Hadimbu, Comuna Mogosesti, Judetul Iasi”
 HCL Nr.62 din 29.11.2018 privind achizitionarea imobilului ”Sectie mecanizare” compus din constructii si teren situate in satul Mogosesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi
 HCL Nr.63 din 29.11.2018 privind emiterea acordului de principiu in vederea demararii procedurilor pentru contractarea unui imprumut si deschiderea unui cont in banca in vederea achizitionarii imobilului ”Sectie mecanizare” compus din cladiri si teren situat in satul Mogosesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi
 HCL Nr.64 din 29.11.2018 privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice si non-casnice din comuna Mogosesti, sat Mogosesti, judetul Iasi
 HCL Nr.65 din 29.11.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIUS referitor la cererea de aderare a Com. Ion Creanga, jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa si Canal Iasi
 HCL Nr.66 din 29.11.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei a suprafetei de 207 m.p. teren catre SC APA VITAL SA Iasi, in vederea amplasarii unei statii hidrofor cu doua pompe
 HCL Nr.67 din 29.11.2018 privind aprobarea extinderii retelei electrice in comuna Mogosesti, judetul Iasi
 HCL Nr.68 din 29.11.2018 privind aprobarea acordarii de pachete de Craciun pentru prescolari si elevii din clasele I-VIII din unitatile de invatamant, familiile aflate in stare de necesitate, persoanele cu dezabilitati, persoanele varstnice si pentru colindatorii Primariei Comunei Mogosesti
 HCL Nr.69 din 19.12.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019
 HCL Nr.70 din 19.12.2018 privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a cladirii fosta Brutarie – din domeniul privat al comunei Mogosesti, judetul Iasi
 HCL Nr.71 din 19.12.2018 privind darea in administrare catre Scoala Profesionala Mogosesti si Scoala Gimnaziala Hadimbu a unor active fixe evidentiate in patrimoniul Comunei Mogosesti, judetul Iasi
 HCL Nr.72 din 19.12.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Stanita-judetul Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr.27 si nr.28 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
 HCL Nr.73 din 19.12.2018 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.29

Hotararile adoptate de Consiliul Local Mogoșești in anul 2017:

  Hotararea Nr.1 din 31.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de concesionare
 Hotararea Nr.2 din 31.01.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor imobile
 Hotararea nr.3 din 31.01.2017 privind aprobarea Programului activitatilor si actiunilor de interes
 Hotararea nr.4 din 31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehno-economici
 Hotararea Nr.6 din 31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economica
 Hotararea Nr.7 din 31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
 ANEXA HCL 1
 ANEXA HCL 2
 Hotararea nr.10 din 28.02.2017 Se aprobă rețeua de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comu
 Hotararea nr.11 din 28.02.2017 Se aprobă Regulamentul de acodare a ajutoarelor de urgență pentru per
 Hotararea nr.12 din 28.03.2017 Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru aparatul de special
 Hotararea nr.13 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
 Hotararea nr.14 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
 Hotararea nr.15 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
 Hotararea nr.16 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
 Hotararea nr.17 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
 Hotararea nr.18 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
 Hotararea nr.26 din 23.03.2017 privind aprobarea valorii lucrarilor si idicatorilor tehnico-economic
 Hotararea nr.28 din 30.03.2017 privind aprobarea vanzarii terenului
 Hotararea nr.27 din 30.03.2017 privind aprobarea scoaterii la vanzare prin licitatie publica
 Hotararea nr.29 din 30.03.2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica
 Hotararea nr.30 din 30.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.17
 Hotararea nr.31 din 30.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.18
 Hotararea nr.32 din 10.05.2017 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local pe anul 2016
 Hotararea nr.34 din 10.05.2017 privind aprobarea actului aditional nr.19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009
 Hotararea nr.35 din 10.05.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al II-lea 2017
 Hotararea nr.36 din 10.05.2017 privind aprobarea concesionarii unor terenuri din domeniul privat al comunei Mogosesti, judetul Iasi
 Hotararea nr.38 din 10.05.2017 privind sarbatoarea Comunei Mogosesti Iasi
 Hotararea nr.39 din 10.05.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
 Hotararea nr.5 din 31.01.2017 privind aprobarea bugetului investitiei ”Consolidare scoala de Arta si Meserii(Liceul ”Dumitru Popa”), comuna Mogosesti, judetul Iasi
 Hotararea nr.8 din 31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind investitia ”Reabilitare scoala Gimnaziala Minjesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi”
 Hotararea nr.9 din 31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitita” Consolidare si extindere sediu primarie, Comuna Mogosesti, judetul Iasi.”
 Hotarearea nr.19 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Modernizare si extindere iluminat public in satele Mogosesti, Minjesti, Budesti, Hadambu, comuna Mogosesti, judetul Iasi.”
 Hotararea nr.20 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Reabilitare si extindere scoala Gimnaziala Hadimbu nr.2, sat Hadimbu, comuna Mogosesti, judetul Iasi” si dotarea cu echipamente
 Hotararea nr.21 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Scoala Gimnaziala Hadimbu, comuna Mogosesti, judetul Iasi.”
 Hotararea nr.22 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Dotare cu echipamente si mobilier specific pentru ”Scoala Gimnaziala Budesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi.”
 Hotararea nr.23 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Dotare cu echipamente si mobilier specific pentru ”Scoala Gimnaziala, Minjesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi”
 Hotararea nr.24 din 15.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mogosesti Iasi 2017
 Hotararea nr.25 din 15.03.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna martie 2017
 Hotararea nr.37 din 10.05.2017 privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia.
 Hotararea nr.33 din 10.05.2017 privind aprobarea participarii in parteneriat a Comunei Mogosesti-Romania cu Comuna Razeni-Rep.Moldova in cadrul Festivalului ”Dor moldovenesc”
 Hotararea nr.40 din 14.06.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Modernizare drumuri locale in satele Mogosesti, Minjesti si Budesti DS2757, DS2755, DS249, DS480, DS311, DS2128, DS2316, DS1753, DS2327, DS
 Hotararea nr.41 din 14.06.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Reabilitare Scoala Gimnaziala Hadimbu, comuna Mogosesti, judetul Iasi”
 Hotararea nr.42 din 14.06.2017 privind aprobarea valorii lucrarilor si indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Consolidare si extindere sediu primarie-birouri in sat Mogosesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi”
 Hotararea nr.43 din 14.06.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al II-lea 2017
 Hotararea nr.44 din 28.06.2017 privind introducerea in domeniul public al investitiei”Retea de distributie apa in satele Mogosesti, Minjesti, Budesti, judetul Iasi”
 Hotararea nr.45 din 28.06.2017 privind aprobarea infiintarii unui post de administrator in cadrul compartimentului de asistenta sociala
 Hotararea nr.46 din 18.07.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 2017
 Hotararea nr.47 din 18.07.2017 privind investitia ”Reabilitare Scoala primara Budesti”
 Hotararea nr.48 din 18.07.2017 privind investitia ”Reabilitare Scoala primara Minjesti”
 Hotararea nr.49 din 18.07.2017 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Sf.Nicolae din satul Mogosesti, judetul Iasi
 Hotararea nr.50 din 24.07.2017 privind investitia ”Consolidare si extindere sediu primarie-birouri” in sat Mogosesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi
 Hotararea nr.51 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mogosesti, judetul Iasi
 Hotararea nr.52 din 28.07.2017 privind modificarea si completarea HCL nr.86 din 28.12.2008
 Hotararea nr.53 din 28.07.2017 privind aprobarea actului aditional nr.20 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48 /2009
 Hotararea nr.54 din 23.08.2017 privind implementarea proiectului ”Construire baza sportiva, racord electric, apa, fosa vidanjabila, in sat Budesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi”
 Hotararea nr.55 din 23.08.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea 2017
 Hotararea nr.57 din 30.08.2017 privind implementarea proiectului ”Achizitionare buldo-excavator”
 Hotararea nr.58 din 30.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Modernizare drumuri locale”
 Hotararea nr.60 din 30.08.2017 privind modificarea HCL nr.35 din 29.08.2014 ”aprobarea loturilor de casa pentru tineri”
 Hotararea nr.61 din 30.08.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea 2017
 Hotararea Nr.62 din 28.09.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate
 Hotararea Nr.63 din 28.09.2017 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al centrului de zi Hadimbu
 Hotararea Nr.64 din 28.09.2017 privind aprobarea capacitatii maxime-numarul maxim de copii pentru care se asigura servicii sociale
 Hotararea Nr.65 din 28.09.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea 2017
 Hotararea Nr.66 din 28.09.2017 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a activitatii de voluntariat
 Hotararea Nr.67 din 28.09.2017 privind revocarea HCL nr.91 din 16.12.2016
 Hotararea Nr.68 din 28.09.2017 privind aprobarea actului aditional nr.2 la documentul de pozitie privind proiectul ”sistem de management integrat al deseurilor din jud.iasi”
 Hotararea Nr.69 din 06.10.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada octombri-decembrie 2017
 Hotararea Nr.70 din 06.10.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea 2017
 Hotararea Nr.71 din 23.10.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea 2017
 Hotararea Nr.72 din 26.10.2017 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS
 Hotararea Nr.74 din 26.10.2017 privind aprobarea completarii caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
 Hotararea Nr.75 din 26.10.2017 privind aprobarea cererii de atribuire teren destinat constructiei unei locuinte proprietate personala in cond. legii 15/2003
 Hotararea Nr.79 din 21.11.2017 privind aprobarea acordarii de pachete de Craciun, pentru prescolarii si elevii claselor I-IV
 Hotararea Nr.80 din 21.11.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea 2017
 Hotararea Nr.81 din 29.11.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea 2017
 Hotararea Nr.82 din 08.12.2017 privind trecerea unui teren in suprafata de 6000mp din domeniul privat in cel public
 Hotararea Nr.83 din 20.12.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al trimestrului al IV-lea 2017
 Hotararea Nr.84 din 20.12.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor pe anul 2018
 Hotararea Nr.85 din 20.12.2017 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii pe raza administrativ teritoriala a comunei Mogosesti, jud. Iasi
 Hotararea Nr.86 din 20.12.2017 privind desemnarea reprezentantului comunei Mogosesti in adunarea generala a actionarilor APAVITAL
 Hotararea Nr.87 din 20.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetul de stat si valoarea de cofinantare de la bugetul local pentru investitia ”consolidare si extindere sediu primarie…’
 Hotararea Nr.88 din 20.12.2017 privind sustinerea financiara a echipei de fotbal ”spartanii mogosesti”

Hotararile adoptate de Consiliul Local Mogoșești in anul 2016:

 Hotararea Nr.1 din 15.01.2016 privind Deficitul sectiunii de dezvoltare
 Hotararea Nr.2 din 16.01.2016 privind Consolidarea si extiderea sediului primariei
 Hotararea Nr.3 din 15.01.2016 privind Modernizarea drumuri locale in satele Mogosesti,Budesti,etc.
 Hotararea Nr.4 din 15.01.2016 privind investitia ‘Construire gradinita cu program normal, Mogosesti’
 Hotararea Nr.5 din 15.01.2016 privind investitia ‘Consolidare Scoala de Arte si Meserii ,Mogosesti
 Hotararea Nr.6 din 29.01.2016 privind bugetul local
 Hotararea Nr.7 din 29.01.2016 privind investitie ‘Extindere retea electrica’
 Hotararea Nr.9 din 29.01.2016 privind inchirierea spatiilor situate in cladirea Dispensarul medical
 Hotararea Nr.11 din 29.01.2016 privind activitatile si actiunile de interes local pe anul 2016
 Hotararea Nr.12 din 29.01.2016 privind scutirea impozitului pentru numitul Rotaru Ghiorghe
 Hotararea Nr.26 din 14.03.2016 privind functia de presedinte de sedinta
 Hotararea Nr.27 din 14.03.2016 privind investitia ‘reabilitare si eficientizare iluminat public stradal’
 Hotararea Nr.28 din 14.03.2016 privind transformarea postului ‘consilier primar’
 Hotararea Nr.29 din 29.03.2016 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli
 Hotararea Nr.30 din 29.03.2016 privind stabilirea masurilor privind pasunatul pe anul 2016
 Hotararea Nr.31 din 29.03.2016 privind aprobarea inchirierii unui spatiu pentru ‘Birou Notarial’
 Hotararea Nr.32 din 29.03.2016 privind caietul de sarcini al serviciului de alimentare apa si canal’
 Hotararea Nr.33 din 29.03.2016 privind investitia ‘consolidare si extindere sediu primarie’
 Hotararea Nr.34 din 29.03.2016 privind investitia ‘modernizare drumuri locale’
 Hotararea Nr.35 din 29.03.2016 privind investitia ‘construire gradinita cu program normal,Mogosesti’
 Hotararea Nr.36 din 29.03.2016 privind investitia ‘consolidare scoala de Arte si Meserii ,Mogosesti’
 Hotararea Nr.37 din 29.03.2016 privind acordarea de ajutoare de urgenta
 Hotararea Nr.8 din 29.01.2016 privind aprobarea retelei scolare
 Hotararea Nr.10 din 29.01.2016 privind desemnarea persoanelor care pot inlocui…
 Hotararea Nr.13 din 29.02.2016 privind investitia de reabilitare scoala gimnaziala Hadimbu
 Hotararea Nr.14 din 29.02.2016 privind investitia de reabilitare scoala gimnaziala Hadimbu
 Hotararea Nr.15 din 29.02.2016 privind investitia de construire camin cultural comuna Mogosesti Iasi
 Hotararea Nr.16 din 29.02.2016 privind aprobarea valorii totale a investitiei Camin Cultural
 Hotararea Nr.17 din 29.02.2016 privind aproabarea modificarilor aduse traseelor transport
 Hotararea Nr.18 din 29.01.2016 privind modificarea beneficiarilor de stimulente
 Hotararea Nr.19 din 29.02.2016 privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor alimentare
 Hotararea Nr.20 din 29.02.2016 privind aprobarea infiintarii unui post de asistent medical
 Hotararea Nr.21 din 29.02.2016 privind acordarea mandatului special pentru votul in AGA ARSACIS
 Hotararea Nr.22 din 29.01.2016 privind acordarea mandatului special pentru votul in AGA ARSACIS
 Hotararea Nr.23 din 29.02.2016 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Bisericile din Comuna
 Hotararea Nr.24 din 29.02.2016 privind scutirea de impozite pentru persoane cu handicap grav si acc.
 Hotararea Nr.25 din 29.02.2016 privind acordarea de ajutoare de urgenta
 Hotararea Nr.39 din 26.05.2016 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local 2015
 Hotararea Nr.40 din 26.05.2016 privind modificarea si completarea HCL 15
 Hotararea Nr.41 din 26.05.2016 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli trimestrul II 2016
 Hotararea Nr.42 din 26.05.2016 privind aprobarea cererilor de atribuire de terenuri
 Hotararea Nr.43 din 25.06.2016 privind consilierii alesi
 Hotararea Nr.44 din 25.06.2016 privind consilierii alesi
 Hotararea Nr.45 din 26.05.2016 privind consilierii alesi
 Hotararea Nr.46 din 26.05.2016 privind consilierii alesi
 Hotararea Nr.47 din 25.06.2016 privind alegerea Viceprimar-ului
 Hotararea Nr.48 din 25.06.2016 privind constituirea a 3 comisii
 Hotararea Nr.49 din 25.06.2016 privind modificarea organigramei si statului de functii
 Hotararea Nr.50 din 28.07.2016 privind validarea unui mandat de consilier local
 Hotararea Nr.51 din 28.07.2016 privind modificarea hotararii nr.67
 Hotararea Nr.52 din 28.07.2016 privind aprobarea demolarii ”Caminului Cultural”
 Hotararea Nr.53 din 28.07.2016 privind aprobarea proiectului construire ”camin cultural”
 Hotararea Nr.54 din 28.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Comunei Mogosesti
 Hotararea Nr.55 din 28.07.2016 privind desemnarea reprezentantului comunei Mogosesti
 Hotararea Nr.56 din 28.07.2016 privind acordarea mandatului special
 Hotararea Nr.57 din 28.07.2016 privind acordarea mandatului special
 Hotararea Nr.58 din 28.07.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta
 Hotararea Nr.59 din 30.08.2016 privind aprobarea trecerii comunei Mogosesti la membru activ
 Hotararea nr.77 din 28.11.2016 privind aprobarea idicatorilor tehno-economici
 Hotararea nr.78 din 28.11.2016 privind consolidare corp cladire existent
 Hotararea nr.79 din 28.11.2016 privind modernizare drumuri locale
 Hotararea nr.80 din 28.11.2016 privind acordarea actului aditional nr.15
 Hotararea nr.81 din 28.11.2016 privind aprobarea actului aditional nr.17
 Hotararea nr.82 din 28.11.2016 privind dezmembrarea si alipirea unui teren
 Hotararea nr.84 din 28.11.2016 privind acordarea de ajutoare de urgenta
 Hotararea nr.85 din 16.12.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
 Hotararea nr.86 din 16.12.2016 privind aprobarea Acordului de Cooperare cu comuna Razeni,Rep.Moldova
 Hotararea nr.87 din 16.12.2016 privind aprobarea Acordului de Cooperare cu comuna Balatina,Moldova
 Hotararea nr.88 din 16.12.2016 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017
 Hotararea nr.89 din 16.12.2016 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli
 Hotararea nr.90 din 16.12.2016 privind acordarea de pachete de Craciun
 Hotararea nr.91 din 16.12.2016 privind rezilierea contractului cu Dr.Darie Maria-Crenela
Hotararea nr.62 din 30.08.2016 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli
 Hotararea nr.63 din 30.09.2016 privind modificarea si completarea art.4 din HCL nr.64 din 06.10.2014
 Hotararea nr.64 din 30.08.2016 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren catre Biserica
 Hotararea nr.65 din 30.09.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
 Hotararea nr.66 din 30.09.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice
 Hotararea nr.67 din 30.09.2016 privind aprobarea modificarilor aduse traseelor judetene de transport
 Hotararea nr.68 din 30.09.2016 privind modificarea Organigramei si Statutului de functii
 Hotararea nr.69 din 30.09.2016 privind aprobarea bugetului investitiei, valoarea decontata
 Hotararea nr.70 din 30.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
 Hotararea nr.71 din 30.09.2016 privind aprobarea bugetului investitiei, valoarea decontata
 Hotararea nr.72 din 30.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehno-economici
 Hotararea nr.73 din 30.09.2016 privind Sarbatorirea Zilei Comunei Mogosesti Iasi
 Hotararea nr.60 din 30.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare al centrului de zi
 Hotararea nr.61 din 30.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
 Hotararea nr.75 din 28.10.2016 privind privind constituirea, organigrama și numarul de personal